Nearby places to visit


Places to VisitsDistance
Nagzari 6 km
Lonar Sarovar 70 km
Ajanta 120 km
Datatraya Mandir at Karanja 120 km
Mahur 250 km
Hill Station Chikhaldhara 160 km